Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Π Ρ Ο Σ τους κ.κ. :
1.   Ιωάννη Βοσκόπουλο   
Δήμαρχο Φλώρινας
2.     Αριστείδη Αριστείδου  
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
3.     Νικόλαο Αλεξιάδη
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
4.     Δημήτριο Θεοφανίδη
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
5.     Δημήτριο Λουκά
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
6.     Σωτήριο Τσορμπάρη
Αντιδήμαρχο Φλώρινας
7.    Γεώργιο Απιδόπουλο   
Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
8.    Χρήστο Μπαρδάκα   
Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
9.    Μιχαήλ Καρακόλη
Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
10.  Νικόλαο Ευαγγέλου
Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
11.  Όλγα Μούσιου Μυλωνά
Δημοτική Σύμβουλο Φλώρινας
12.   Αντώνιο Σίπκα
Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
13.   Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη
Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
14.  Θεόδωρο Δημόπουλο
Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
15.  Σπυρίδωνα Κρομμύδα
Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
16.  Αντώνιο Ζαέκη
Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
17.  Παναγιώτα Γαϊγάνη – Τίτα
Δημοτική Σύμβουλο Φλώρινας
18.  Θεοδόσιο Καραγκιοζίδη   
Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
19.  Θεόδωρο Ουλιάρη
Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
20.  Νικόλαο Δούμτση
Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
21.  Ευστάθιο Κωνσταντινίδη
Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
22.  Κωνσταντίνο Ρόζα
Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
23.  Αλέξανδρο Ακριτίδη
Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
24.  Νικόλαο Καρυπίδη
Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
25.  Σταύρο Παπασωτηρίου
Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
26.  Θεόφιλο Σεχίδη
Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
27.  Χρήστο Κασκαμανίδη
Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
28.  Μιχαήλ Τσιώκα
Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
29.  Στέφανο Μαυρουδή
Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
30.  Παναγιώτα Φιλιππίδου - Παλτατζή
Δημοτική Σύμβουλο Φλώρινας
31.  Ευάγγελο Γκέκτση
Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας
32.  Αικατερίνη Σταύρου – Λιθοξοΐδου
Δημοτική Σύμβουλο Φλώρινας
33.  Θεόδωρο Τορλαχίδη
Δημοτικό Σύμβουλο Φλώρινας


Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του  Ν.  3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011), στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.
«Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
2.
«Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
3.
«Ορισμός μελών για συγκρότηση Ειδικής Eπιτροπής Παραλαβής προμηθειών Διαδικασιών Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 221 παρ. 3 του Ν. 4412/ΦΕΚ 147»
Εισηγητής κος Δημήτριος Θεοφανίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Δημητρίου-Βογδάνη, Προϊσταμένης Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.
4.
«Συμμετοχή αντιπροσωπείας του Δήμου Φλώρινας στο διεθνές συνέδριο με τίτλο ¨Ελλάδα- Αγία Πετρούπολη: Ενώνοντας προσπάθειες¨»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
5.
«Επίσκεψη αντιπροσωπείας του Δήμου Φλώρινας στο Δήμο Santa Maria A Vico της Ιταλίας»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
6.
«Συγχώνευση του Κ.Ε.Π.  477 στο Κ.Ε.Π. 320 Δήμου Φλώρινας»
Εισηγητής κος Αριστείδης Αριστείδου, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
7.
Εισηγητής κος Σωτήριος Τσορμπάρης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.
Written by NEWS ΦΛΩΡΙΝΑ

0 σχόλια